"Şcoala cea mai bunã e aceea în care înveţi  înainte de toate a învãţa."

                                                                                             (Nicolae Iorga)

Articole

Centrul de documentare si informare

LICEUL TEORETIC BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA

"...educaţie şi inovaţie prin CDI"

PREZENTARE GENERALĂ

Centru de resurse pluridisciplinare, centrul de documentare şi informare oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare. Prin specificul activităţii sale participă la implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând nevoilor de informare ale tuturor utilizatorilor.

Consecventă politicii educative de introducere a reformei şi eforturilor de a asigura o pedagogie activă, eficientă şi alternativă; Implicată profund în procesul de informare şcolară, orientare profesională şi în relaţionarea cu potenţialii parteneri externi unităţii şcolare; Înfruntând provocările lansate de noile paradigme ale educaţiei şcolare şi noilor parametri ai educaţiei familiale; Axată pe ideea de continuitate şi pe ideea de durabilitate, calitate... - Conducerea Liceului Teoretic, oraş Brezoi, prin demersurile iniţiate (stabilirea echipei de proiect; stabilirea locului de amplasare; identificarea partenerilor şi colaboratorilor; găsirea surselor de finanţare etc.), a reuşit să devină, din luna noiembrie a anului 2006, unul dintre beneficiarii (şi, în acelaşi timp, unul dintre partenerii serioşi ai) Proiectului Naţional "EDUCAŢIA PENTRU INFORMAŢIE ÎN MEDIUL RURAL DEFAVORIZAT".

            

                         

 

Prin crearea CDI-ului s-a avut în vedere realizarea egalităţii şanselor elevilor din mediul urban cu a celor din mediul rural, a elevilor proveniţi din medii culturale, economice, sociale diferite, prin punerea la dispoziţie a materialelor şi a documentelor necesare unei bune informări şi documentari, precum şi a unui personal calificat în domeniul ştiinţelor documentarii şi informării, documentaristul. Totodată se are în vedere favorizarea accesului la informaţie şi cultură a elevilor, cadrelor didactice şi a membrilor comunităţii locale, replasarea şcolii în centrul comunităţii locale, cât şi definirea sa ca pol de cultură al comunităţii şcolare şi celei locale. Prin activităţile desfăşurate în cadrul CDI se urmăreşte centrarea atenţiei asupra priorităţilor definite în proiectul şcolii, realizarea lor în colaborare cu toţi partenerii implicaţi în activitatea şcolară şi extraşcolară, precum şi adaptarea politicii educaţionale naţionale la nevoile şi specificul şcolii şi publicului căruia i se adresează.

PROIECTUL   "….educaţie şi inovaţie prin CDI"  (1)   

            Acestă prezentare, deşi în primul număr al buletinlui informativ lunar/newsletter EX LIBRIS MEIS nu se respectă structura şi conţinutul specifice acestui tip de text funcţional, se doreşte a fi una dintre modalităţile prin care oferim cititorilor posibilitatea de a-i cunoaşte mai bine pe aceia care, cu dăruire, pasiune şi talent pedagogic, se străduiesc să orienteze drumul elevilor noştri spre un viitor mai bun.

            Dar, înainte de a prezenta implicarea fiecăruia din echipa CDI de-a lungul timpului, se cuvine să spunem câteva cuvinte frumoase despre cei care au contribuit în mod deosebit la transformarea Bibliotecii liceului într-un CENTRU DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE, un punct de referinţă pentru zona de nord a judeţului, coordonat de doamna director prof. Olimpia STANCA şi doamna profesoară Mihalela EFRIM.

                                                            

             Vom fi acuzaţi, cu siguranţă, de lipsă de obiectivitate pentru că se pare că dreptul la liberă exprimare se manifestă în zilele noastre mai degrabă prin critică negativă decât prin recunoaşterea intenţiilor bune şi a meritelor. Dar să lăsăm mai bine faptele să vorbească!

            Datorită unui bun management al şcolii şi a colaborării dintre liceu şi Casa Corpului Didactic Vâlcea - reprezentată în anul 2006 de doamna director prof. Maria OCHESCU, “CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE” a devenit unul dintre cele mai frumoase din judeţ, oferind, în acelasi timp, profesorilor şi elevilor condiţii deosebit de bune de lucru, dezvoltare, predare, învăţare etc... Aşadar, procesul instructiv-educativ desfăsurat în liceul nostru este optimizat permanent de noi şi moderne achiziţii materiale, de îmbunătăţiri pe toate planurile, CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE devenind, într-o perioadă relativ scurtă de timp, primul CDI care reprezintă cu mândrie întreaga noastră localitate şi, de ce nu, învăţământul vâlcean.

Mai mult, pentru CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE-CDI, ne-am dorit, în mod special, crearea unui BIROU DE INFORMARE PENTRU TINERET. Demersul nostru a început cu un PROTOCOL DE PARTNERSHIP încheiat între CDI, Liceul Teoretic Brezoi şi ANSIT – Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor (aflată în subordinea ANT – Agenţia Naţională pentru Tineret), prin intermediul INFOTIN – Biroul de Informare pentru Tineret. Este PRIMUL PARTENERIAT LA NIVEL NAŢIONAL ÎNCHEIAT ÎNTRE UN CDI şi ANT, ANSIT!

Sunt bucuroasă şi, în acelaşi timp, mândră să vă reamintesc elevii care au făcut parte din „INFORMATIONAL SYSTEM TEAM” –  BIROUL    „INFOTIN”:

               

                          Constantin CERBU     Diana GĂLETUŞE       Ana-Maria SMEU         Isabella PÂRVU

Din „TEENAGERS TEAM” CDI au făcut parte şi alţi trei elevi excepţionali:

                                                     

                              Aurelian TIMOFTESCU          Alexandra DAMIAN                 Oana PALAGHIA

Calitatea eforturilor constante şi susţinute ale echipei de elevi-voluntari pentru activităţile desfăşurate în cadrul Biroului INFOTIN CDI, a fost recunoscută şi răsplătită cu DIPLOMA DE EXCELENŢĂ acordată de BIROUL de INFORMARE pentru TINERET „INFOTIN” al ANSIT!

De-a lungul timpului, rezultatele nu s-au lăsat aşteptate. Performanţele realizate le completăm cu informaţiile următoare:

a) Proiecte. În anul şcolar 2011-2012, echipa CDI a participat la mai multe proiecte: 2 internaţionale, 9 naţionale şi 4 prin intermediul CDI. Numărul activităţilor desfăşurate: 31. În mod firesc, ca urmare a gradului superior de pregătire a elevilor participanţi, a crescut şi numărul premiilor: 3 – premiul I, 4 – premiul al II-lea, 4 – premiul al III-lea, 3 menţiuni şi peste 240 de diplome de participare.

b) Simpozioane/concursuri şi parteneriate. Rezultate foarte bune s-au obţinut în cadrul simpozioanelor/concursurilor şi parteneriatelor: 4 - numărul participărilor; 34 - premiul I; 29 - premiul II; 34 - premiul III; 90 - menţiuni.

c) Concursuri. Cifra concursurilor naţionale este mai mare decât cea a concursurilor regionale sau judeţene; astfel, la cele 15 concursuri naţionale şi interjudeţene au participat 32 elevi care au obţinut: 7 – premiul I, 3 – premiul II, 3 – premiul III, 7 – menţiune, iar la concursurile judeţene, în număr de 4, s-au obţinut: 1 – premiul III şi o menţiune.

d) Revista „EX LIBRIS MEIS”. Primele rezultate vizibile ale proiectului: REALIZAREA BULETINELOR INFORMATIVE LUNARE ALE CDI-ului. Primul număr a apărut în septembrie 2009, iar ultimul (nr. 39, anul IV) în noiembrie 2012.

Evident, nu ne-am mulţumit doar cu atât. Următorul pas: REALIZAREA REVISTEI, MAGAZINULUI ANUAL „EX LIBRIS MEIS”, ISSN 2069 – 413X, principalul vector al CDI-ului privind diseminarea obiectivelor sale principale (asigurarea accesului liber la informaţie şi cultură înseamnă, prin urmare, dezvoltarea unei atitudini noi faţă de lectură şi studiu personal, adică materialele documentare necesare activităţii şcolare sunt obţinute în cadrul spaţiilor informatice ale CDI, favorizarea muncii în echipă, promovarea unei pedagogii inovante, care dinamizează şi modernizează parcursurile pedagogice tradiţionale etc) şi răspândirea diverselor informaţii din domeniul: cultural, social (în primul rând, comunitatea locală), sportiv ş.a. Apariţia revistei a însemnat nu numai un adevărat eveniment cultural pentru şcoala noastră şi comunitatea locală, dar a stârnit un neaşteptat „tsunami” de impresii, dorinţe de parteneriate, colaborări viitoare etc. Câteva dintre acestea (de altfel, cele mai importante!) apar în prima parte a secţiunii VIII „DO YOU LIKE?” (pag.122-123), nr. 3, septembrie 2012,

http://en.calameo.com/read/0008596054edd48c192cd.

 Totuşi, experienţa noastră generată de un sistem al valorilor bine pus la punct nu ne permite să ne oprim aici. Logica celor expuse mai înainte ne determină să lansăm următorul CHESTIONAR. Acesta este adresat tuturor celor care vor să ajute şi să contribuie la îmbunătăţirea calităţii revistei completându-l şi, apoi, trimiţându-l la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

1) De unde aţi auzit/aflat de publicaţia „EX LIBRIS MEIS”?

– internet

– site-ul CCD Vâlcea

– e-mail CDI, liceul teoretic

– prieteni

– profesori

– alte surse (care?)

2) Cum consideraţi informaţiile pe care le oferă magazinul „EX LIBRIS MEIS”?

– foarte interesante

– interesante

– neutre

– puţin interesante

– foarte puţin interesante

3) Cum aţi prefera să citiţi în viitor această publicaţie?

– în format tipărit

– în format electronic

– în ambele variante

4) În ce măsură consideraţi că informaţiile furnizate de această publicaţie vă sunt de folos în activitatea dvs.?

– în mare măsură

– într-o oarecare măsură

– în mică măsură

– nu ştiu

5) Care consideraţi că sunt temele de interes despre care doriţi să citiţi în revista noastră „EX LIBRIS MEIS”?

6) Cum credeţi că am putea îmbunătăţi calitatea acestei reviste astfel încât să răspundă mai bine nevoilor dvs. de informare?

7) Aţi mai consultat până acum magazinul „EX LIBRIS MEIS”?

DA/NU

8) Dacă DA, câte ediţii ale revistei „EX LIBRIS MEIS” aţi mai consultat până acum?

– o ediţie

– două ediţii

– trei ediţii

VĂ MULŢUMIM!

De asemenea, acum este momentul şi locul de a lansa invitaţia şi, totodată, rugămintea tuturor prietenilor bibliotecii şcolare CDI şi ai revistei „EX LIBRIS MEIS” (elevi, profesori, părinţi, membri ai comunităţii locale) să trimită pe adresele This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , sau LICEUL TEORETIC BREZOI – CDI, Revista „EX LIBRIS MEIS”, Prof. Cătălina JIANU, str. PANDURI, nr. 27, BREZOI 245500, Vâlcea,  materiale cu teme abordând dimensiunile educaţiei, culturii, cercetării, articole care să intereseze lumea şcolară, poezii, eseuri, propuneri de rubrici etc.

 

Revista liceului EX LIBRIS MEIS,  editată de Centrul de Documentare şi Informare, redactor-şef prof. Cătălina Jianu, înregistrată cu ISSN 2069 – 413X,  poate fi consultată, gratuit, la adresele:

nr.8/2017 https://en.calameo.com/read/0008596054ced87530e46

http://en.calameo.com/read/0008596054edd48c192cd
http://en.calameo.com/read/000859605324342dfdc9a
http://en.calameo.com/read/0008596054f8ed8f03e8e 

                                      

Locatie Liceul Teortetic Brezoi

STR. PANDURI, NR 27;
ORAŞ BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON/ FAX 0250/ 778231

Click pe harta pentru a mari