Viziune și misiune

 

"Şcoala cea mai bunã e aceea în care înveţi  înainte de toate a învãţa."

                                                                                             (Nicolae Iorga)

Viziune și Misiune

Viziunea Liceului Teoretic Brezoi

Pornind de la dorinţele şi necesităţile educaţionale ale fiecărui elev, precum şi de la dezideratele stabilite de documentele educaţionale în vigoare, în perioada 2012-2016, avem în vedere concertarea eforturilor pentru ca elevii sã dobândeascã o pregãtire generalã bunã, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să se creeze în Liceul Teoretic Brezoi un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte.

La începutul secolului al XXI-lea, în activitatea de formare a personalităţii autonome şi creative, şcoala contemporană trebuie să găsească direcţii pragmatice de abordare a idealului educaţional. Din această perspectivă, finalităţile liceului propun formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea proriilor traseee de dezvoltare intelectuală şi profesională şi să se integreze activ în viaţa socială.

Pilonii cunoaşterii:

 • a învăţa să ştii;
 • a învăţa să facă;
 • a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi;
 • a învăţa să fii;

  oferă tinerilor capacitatea de a răspunde provocărilor din partea societăţii, de a devenii agenţi ai propriei formări, care să-şi organizeze şi structureze singuri cunoaşterea, să descopere individual, având formată judecata şi responsabilitatea viitoare de cetăţean activ într-o societate cognitivă.

  Adaptându-se în mod firesc cerinţelor societăţii de mâine şi promovând o dezvoltare susţinută şi conformă realităţilor europene, viziunea Liceului Teoretic Brezoi la început de secol XXI se poate exprima sintetic astfel:

  Liceul Teoretic Brezoi promovează un învăţământ de calitate, adaptabil la nevoile de educaţie ale tuturor, la toate nivelurile şi formele sale.

  În sensul acestei viziuni comune a profesorilor, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale, educaţia oferită în Liceul Teoretic Brezoi urmăreşte în primul rând formarea la toţi elevii a competenţelor-cheie necesare pentru societatea cunoaşterii.


 

Misiunea Liceul Teoretic Brezoi

Misiunea Liceului Teoretic Brezoi reprezintă raţiunea de a fi, motivul pentru care există organizaţia şcolară şi face referire la rezultatele educaţiei pentru elevi şi comunitate. Această misiunea va fi cunoscută şi asumată de către toate grupurile de interes reprezentate în şcoală: părinţi, elevi, profesori, autorităţi locale, agenţi economici, alţi reprezentanţi ai comunităţii.

Fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea încât traiectul lui existenţial, social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului.

Şcoala garantează accesul continuu la învăţare, pentru a se forma noile competenţe necesare.

Şcoala va fi deschisă dialogului cu comunitatea, va realiza o educaţie multiculturală, asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase.

 

Misiunea Liceului Teoretic Brezoi este aceea de a oferi tuturor elevilor săi şi fiecăruia dintre aceştia educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, capabile să înveţe pe parcursul întregii vieţi, cu o cultură şi valori proprii bine definite - adevăraţi cetăţeni ai societăţii de mâine.

Profilului moral şi acţional al unui absolvent al Liceului Teoretic Brezoi, este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de învăţare şi educaţie. Acestea sunt:

 

 • Judecata înţeleaptă– a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.
 • Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
 • Toleranţa– însuşirea acestei valori constă în acceptarea, respectul şi aprecierea diversităţii;
 • Curajul– a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă
 • Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
 • Perseverenţa– a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale
 • Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
 • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
 • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

Locatie Liceul Teortetic Brezoi

STR. PANDURI, NR 27;
ORAŞ BREZOI, JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON/ FAX 0250/ 778231

Click pe harta pentru a mari